隔音玻璃

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

自由拼装隔声舱体,要求苛刻的安生性玻璃。采用高噪谐震玻璃,多次的材质实体检测对照,优良的隔声和安全数据证实了声学工程师的选择。