智能接口

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

当应用于录音、直播、控音、传译场景时,舱室器材与外部设备间的信息连接诉求,信息对接预留孔保障了舱室可预见的电源,音频控制功能拓展。当然在不需要使用到它时,预留信息孔机械封闭,不会制造漏声的麻烦。